Proces posudzovania rizík – postup krokov

1. Preštudovanie Metodickej príručky, Oravec M., Fic M., (2014) - Dokument metodika PDF
2. Výpočet EAI indexu (pre každú NCHL používané prevádzkovateľom) – kalkulátor on-line
3. Definovanie zóny zasiahnutia (m, km) pre šírenie látok v plynnom a vodnom prostredí výpočtom v kalkulátore on-line
4. Výber miesta prevádzky v IS – MAPA a predvoliť zónu zasiahnutia (výsledok z kalkulátora) – zobrazí sa rádius potenciálne zasiahnutého územia
5. Identifikácia výskytu prírodných zdrojov v IS – MAPA, Tematická mapa (voda, pôda, Natura 2000) v zóne zasiahnutia
6. Kliknutím na Legendu sa v novom okne zobrazí zoznam potenciálne ohrozených prírodných zdrojov v zóne zasiahnutia


Metodika pre posúdenie rizík environmentálnej škody

Metodická príručka je určená všetkým prevádzkovateľom v zmysle zákona č. 359/2007 Z. z., teda právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom. Poskytuje malým a stredným podnikateľom, veľkým podnikom, ako aj štátnej správe návod v niekoľkých jednoduchých krokoch, ako realizovať povinnosti vo vzťahu k zabezpečeniu finančného krytia zodpovednosti za environmentálne škody, vrátane analýzy environmentálnych rizík, ako základu pre určenie zdrojov s potenciálom environmentálnej škody a odhadu zodpovedajúcej výšky tohto finančného krytia. Sprievodca je prehľadne rozdelený do nasledujúcich krokov:

  • Prvotné posúdenie environmentálnych rizík
  • Podrobné posúdenie environmentálnych rizík
  • Definovanie miery rizika
  • Definovanie následkov
  • Stanovenie výšky a spôsobu finančného krytia
  • Príklady, uľahčujúce pochopiť filozofiu a spôsob výpočtu

Dokument metodika v PDF
Výpočet EAI indexu


Identifikácia
Miesto výskytu(zdroj) Špecifikácia

Akútna toxicita
(LC50 alebo EC50)

Množstvo(tony)
Viskozita(cSt)


Rozpustnosť vo vode(hmot%)


Rozpustnosť rozpúšťadla
Rozpustnosť vo vode(hmot%)
Zohľadnenie umiestnenia potenciálneho zdroja znečistenia, ako aj vlastností terénu a podkladu ....>
Vzdialenosť k
najbližšej vode (m)

Hĺbka k zdroju
podzemnej vody (m)

Sklon hladiny podzemnej vody v smere toku


__________________________________________________________
Podložie-priepustnosť ......
Hrúbka vrstvy (m)

Zohľadnenie
miestnych
podmienok
Súčet
bodov je
v intervale
Výsledok : EAI index = Tox x Am x (Con+Sol+Sur) =
Odporúčanie :

Definícia zóny zasiahnutia


Zdroj s potenciálom environmentálnej škody
Miesto výskytu(zdroj) H - veta

Definícia zóny šírenia látok v plynnom prostredí

Klasifikácia látok podľa kategórií účinkov. Určenie referenčného čísla pre šírenie v plynnom skupenstve.
TOXICKÁ KVAPALINA
Charakteristika látky


___________________________________________
Zariadenie / prepravaMnožstvo látky v tonách
VÝSLEDOK
_________________________________________________________________________________________________
Referenčné číslo
Toxický rozptyl - veľkosť zóny zasiahnutia v metroch


TOXICKÝ PLYN
Charakteristika látky

___________________________________________
Charakteristika látkyMnožstvo látky v tonách
VÝSLEDOK
_________________________________________________________________________________________________
Referenčné číslo
Toxický rozptyl - veľkosť zóny zasiahnutia v metroch

Definícia zóny šírenia látok vo vodnom prostredí

Definovanie zóny zasiahnutia v závislosti od vzdialenosti prírodného zdroja, pre látky šírené vodou.

Najbližší vodný tok a jeho vzdialenosť od miesta prevádzkovej činnosti
Povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb a ďalších vodných živočíchov a ich vzdialenosť
od miesta prevádzkovej činnosti
Ochranné pásmo vodných zdrojov a jeho vzdialenosť od miesta prevádzkovej činnosti
Ochranné pásmo prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodnej minerálnej vody
a jeho vzdialenosti od miesta prevádzkovej činnosti
Chránená oblasť prirodzenej akumulácie podzemných vôd a jej vzdialenosť k miestu prevádzkovej činnosti
Vodná nádrž, alebo vodárenská nádrž a jej vzdialenosť od miesta prevádzkovej činnosti
Závažné poškodenie alebo znečistenie vodonosnej vrstvy (kolektora), alebo podzemnej vody,
alebo vzdutie hladiny s rozlohou


Podmienky
Výsledok - polomer alebo zasiahnutá plocha
Alternatívna offline verzia aplikácie pre výpočet EAI indexu a stanovenie zóny zasiahnutia

Obsahuje dva samostatné výpočtové moduly

Modul určovania zón zasiahnutia

Predstavuje dve samostatné časti. 1./ Určenie veľkosti zóny podľa kategórií účinkov, kde sa látky rozdeľujú na toxické kvapaliny a toxické plyny. Na základe udania toxicity, spôsobu skladovania alebo prepravy a ďalej množstva látky sa určí toxický rozptyl. Veľkosť zóny v metroch. 2./ Definovanie zóny zasiahnutia v závislosti od vzdialenosti prírodného zdroja pre látky šírené vodou. Na základe charakteristiky zdroja a vzdialenosti sa určí polomer alebo zasiahnutá plocha.Modul rýchleho odhadu pomocou vyčíslenia EAI indexu

Vzorec, za pomoci piatich parametrov vyčísli EAI Index úmerný nebezpečnosti skladovanej látky. Parametre latky zohľadňujú: a./ toxicitu b./ skladované množstvo c./ viskozitu d./ rozpustnosť e./ komplexný parameter - vlastnosti terénu a podložia , kde je umiestnená skladovaná látka. T.j. vzdialenosť podzemnej alebo povrchovej vody, hĺbka v akej sa nachádza podzemná voda, sklon vrstiev a priepustnosť substrátu(horniny). Pri hodnote EAI index < 100, nie je potrebné robiť ďalšie posudzovanie situácia ohľadne rizík EŠ je únosná.

V rámci aplikácie, je možné vygenerovať výstupný protokol vo formáte MS Word.


Aplikácia na stiahnutie

Po stiahnutí a rozbalení v akomkoľvek priečinku, je aplikácia plne funkčná.